Dokumenty

Program uchwalany jest corocznie na mocy Art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Określa nie tylko cele współpracy, ale także priorytety, konkretne zadania oraz formy i tryby ich realizacji.

Ze względu na trudną finansową sytuację Gminy Olsztyn oraz z uwagi na wciąż obowiązujący stan pandemii koronawirusa tegoroczny projekt Programu będzie aktualizacją zeszłorocznego dokumentu

Program współpracy 2021.  

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna