Mobilność w MOF

Trwają konsultacje społeczne w sprawie przygotowania aktualizacji i przyjęcia przez Radę Miasta Olsztyna dokumentu pt. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+

Czym jest PZMM?

To dokument strategiczny, opracowywany i wdrażany przez władze miasta i podmioty zajmujące się transportem, przy współudziale mieszkańców. Członkostwo Polski w UE oraz zmiany klimatyczne zobowiązują nas (każde miasto i aglomerację) do tego, by dążyła do zapewnienia takich usług transportowych, które będą bezpieczne, przyjazne środowisku, efektywne kosztowo, a także będą wpływać pozytywnie na jakość życia mieszkańców. 

Głos mieszkańców

Czy daną drogą wygodnie jeździ się autem? A czy bezpiecznie jest jechać rowerem lub hulajnogą? Czy chodniki są równe, a krawężniki – nie za wysokie, gdy ktoś wybierze się na spacer z wózkiem? Najlepiej wiedzą to użytkownicy tych dróg, wszak to oni znają najlepiej trasy swoich codziennych podróży i są świadomi potrzeb związanych z przemieszczaniem się. Dlatego tak istotny przy ustalaniu PZMM jest głos mieszkańców i z tego względu bardzo liczymy na Państwa obecność na spotkaniach! 

Konsultacje będą odbywały się w III etapach:

Pierwszy etap konsultacji ( 16 sierpnia - 27 września 2021 r.)

Celem pierwszego etapu jest poinformowanie mieszkańców o założeniach Planu oraz zebranie potrzeb i oczekiwań względem dokumentu oraz propozycji konkretnych działań i zadań. Dzięki zebranych opiniom, a także realizowanym badaniom społecznym oraz diagnozie stanu aktualnego, powstaną założenia do Planu.

Drugi etap konsultacji (18 października - 27 grudnia 2021 r.) 

Celem drugiego etapu konsultacji jest przedyskutowanie wytycznych do Planu. Wspólne zweryfikowanie, czy przyjęte założenia zgodne są z oczekiwaniami mieszkańców. Na tym etapie uczestnicy konsultacji będą mieli również okazję podzielić działania i zadania na obszary oraz nadać im priorytet. To etap rekomendacji priorytetów działań: co należy zrobić najpierw i w jaki sposób.

Trzeci etap konsultacji (24 lutego - 11 maja 2022 r.) 

Celem trzeciego etapu konsultacji jest prezentacja gotowego Planu oraz zebranie opinii, uwag i propozycji do ostatecznej wersji dokumentu. To także etap strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czyli omówienie wpływu wynikających z niego działań na środowisko.

Głównym celem konsultacji społecznych jest przeprowadzenie aktualizacji dokumentu pn. „Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna do roku 2025” poprzez opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.Dokument ma być zgodny z aktualnym stanem wiedzy i obowiązującymi przepisami prawa oraz dopasowany do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań MOF Olsztyna. 

Plan ma przyczyniać się do dalszego zmniejszenia zapotrzebowania na transport indywidualny, zwiększenia udziału przyjaznych środowisku środków transportu (np. transport publiczny, rower, urządzenia transportu osobistego – UTO, komunikacja piesza, pojazdy elektryczne), a przy tym wpływać na zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, klimat i ludzi.

Zapraszamy do wspólnych dyskusji !!!