Problemy społeczne do 2030

Prezydent Olsztyna zaprasza mieszkanki i mieszkańców Olsztyna oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Olsztyna do 2030 roku.

W sferze obowiązków gminy znajduje się szereg zadań, zwykle mniej namacalnych i dostrzegalnych na co dzień, jednak bardzo ważnych dla funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Są to zadania użyteczności publicznej w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, edukacji publicznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami, kultury i kultury fizycznej oraz turystyki, a także wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Są one bliżej ludzi ponieważ ich realizacja wymaga konkretnych odbiorców – osób i rodzin, które będą chciały albo będą potrzebowały skorzystać ze świadczonych przez gminę usług. 

Działania te składają się na szerokie znaczenie pojęcia lokalnej polityki społecznej, w świetle którego stanowi ona działalność zmierzającą do poprawy standardów życia wszystkich mieszkańców wspólnoty samorządowej. Polega ona nie tylko na działaniach terapeutycznych oraz kompensacyjnych zmniejszających powstałe deficyty w zakresie zaspokojenia potrzeb ludzkich, ale również – a może przede wszystkim – na działaniach uprzedzających wystąpienie sytuacji problemowych w życiu osób, rodzin i szerszych zbiorowości. 

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1) zamieszczenia podstawowych informacji na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu,

2) przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz Miejskiej Społecznej Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych 

3) przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym za pomocą poczty elektronicznej.

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna 

Propozycje zadań do omawianego dokumentu można składać w formie elektronicznej na adres zdrowie@olsztyn.eu, lub bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej:

Urząd Miasta Olsztyna, ul. Knosały 3 lub w kancelarii Urzędu do 11 kwietnia 2023 r. 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna