PROGRAM NGO 2024

Prezydent Olsztyna zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących uchwalenia Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024.

Propozycje zadań do Programu można składać w formie elektronicznej na adres ngo@olsztyn.eu , lub bezpośrednio w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
ul. Knosały 3/5 lub w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna od dnia 2 października 2023r. do dnia  27 października 2023 r.

Roczny program współpracy Olsztyna z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument określający współpracę Miasta z III sektorem. To właśnie w Programie określone są narzędzia współpracy pomiędzy Miastem, a NGO. Program uchwalany jest corocznie na mocy Art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Określa nie tylko cele współpracy, ale także priorytety, konkretne zadania oraz formy
i tryby ich realizacji.

 Ze względu na trudną finansową sytuację Gminy Olsztyn tegoroczny projekt Programu będzie aktualizacją zeszłorocznego dokumentu. Wysokość środków na realizację Programu w przedłożonym projekcie przedstawia wartość PLANOWANĄ, która zostanie wyliczona na podstawie przedstawionych  przez jednostki miejskie zadań oraz środków finansowych przewidzianych na realizację poszczególnych zadań
w materiałach planistycznych do projektu budżetu na rok 2024. Realizacja zaplanowanych zadań jest jednak ściśle związana z ich ujęciem w budżecie Miasta na rok kolejny (Program współpracy na mocy ustawy musi być uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego jego realizację, czyli znacznie wcześniej niż budżet miasta). Środki finansowe  na zadania zlecone mogą ulec zmianie na etapie przygotowania Budżetu Miasta Olsztyna na rok 2024. Ostateczne kwoty ustali uchwała w sprawie budżetu Miasta.

  • Zarządzenie Prezydenta Miasta_Program_Współpracy_2024(6).rtf POBIERZ PLIK
  • PROGRAM WSPÓŁPRACY 2024 - projekt .doc POBIERZ PLIK
  • Raport z konsultacji społecznych Program Współpracy Miasta Olsztyna z org. pozarządowymi_2024.doc POBIERZ PLIK
Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna