Zatorzanka

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 5 w zw. z ust. 4 załącznika do uchwały nr XXXIV/605/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn rozpoczynamy konsultacje społeczne poświęcone zebraniu opinii w celu wyznaczenia kierunków rozwoju i funkcjonowania Targowiska Miejskiego przy ul. Kolejowej wraz z halą targową „Zatorzanka” w latach 2023 – 2030+. 

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Olsztyna na temat funkcjonowania Targowiska Miejskiego przy ul. Kolejowej i hali targowej „Zatorzanka. Zebrane opinie będą wykorzystane do wyznaczenia kierunków rozwoju i zasad funkcjonowania targowiska i hali w latach 2023 – 2030+.

Konsultacje odbędą się w terminie 01 – 31 marca 2023 roku w następujących formach:

1) zbierania opinii i propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną na adres: 

strategia2030@olsztyn.eu

2) zamieszczenia zagadnień do konsultacji na stronie:

 www.konsultacje.olsztyn.eu

3) spotkania z mieszkańcami umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu wraz z elementami warsztatu;

Spotkanie zaplanowano na 30 marca 2023 r., na godz. 17.00 w hali targowej „Zatorzanka”.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna