Harmonogram

Konsultacje odbędą się w terminie od 24.09.2021 r. do 29.10.2021 r.

Konsultacje obejmują obszar Gminy Olsztyn. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju podmiotami uczestniczącymi w konsultacjach strategii rozwoju ponadlokalnego będą: sąsiednie gminy i ich związki, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, mieszkańcy gmin oraz właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:

1) co najmniej jedno spotkanie z mieszkańcami umożliwiające zdobycie wiedzy na temat projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania,

2) zebranie opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną,  

3) zamieszczenia podstawowych informacji na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu oraz Facebooku Miasta Olsztyna,

4) przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Olsztyn.