Spotkania konsultacyjne online

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w dwóch spotkaniach konsultacyjnych poświęconych projektowi Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania.

Spotkania zaplanowano na 27 października 2021 r. w formule on-line, w dwóch oddzielnych sesjach:

1. w godzinach 11:00 – 13:00

2. w godzinach 17:00 - 19:00. 

Link do spotkań konsultacyjnych:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRmY2FjZDUtZjhmOC00NjhkLWFlMjQtY2FhNGJiZThhNGZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%22c539388d-1dda-4a56-bcbb-5afbf06d5002%22%7d>

W trakcie procesu opracowywania dokumentu odbędzie się szereg konsultacji społecznych, podczas których przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń i wspólnot oraz inni mieszkańcy miasta, zainteresowani problematyką społeczno-gospodarcza Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna , będą mogli wskazać najważniejsze, ich zdaniem, sprawy i problemy. Konsultacje społeczne pozwolą na dokładne poznanie preferencji mieszkańców i ich wizji rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

ZAPRASZAMY!!!