Harmonogram spotkań

21.04.2022 r. godz. 17.00 - otwarte spotkanie informacyjne o rewitalizacji oraz prezentujące diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zasięg przestrzenny obszaru zdegradowanego oraz propozycję zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji 

Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”

Budynek dawnej Zajezdni Trolejbusowej

ul. Knosały 3b

(na otwartym spotkaniu propozycje, uwagi i wnioski były przyjmowane do protokołu)

Tu znajduje się Protokół ze spotkania oraz jako załacznik poniżej. 

25.04.2022 r. godz. 17.00 - warsztaty dla interesariuszy rewitalizacji, dotyczące lokalnych potencjałów i możliwości ich wykorzystania przy prowadzeniu rewitalizacji w miastach. 

Budynek Ratusza, Urząd Miasta Olsztyna,

Pl. Jana Pawła II 1

Sala 219

Dziękujemy za dyskusję!!!

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna