Opinie

Uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikami można było składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2022 r. - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Olsztyna:

- w wersji elektronicznej - na adres: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu,

- lub w wersji papierowej:

    • drogą korespondencyjną na adres

Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1

10-101 Olsztyn

    • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna: Pl. Jana Pawła II1, pok. 20 w godzinach 8.00-16.00 w poniedziałki oraz w godzinach 7.30-15.30 od wtorku do piątku,

    • osobiście: w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich, Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, II piętro, pok. 211.  

FORMULARZ OPINII 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna