Co konsultujemy

Projekt GPR po opiniowaniu

Poniżej przedstawiamy projekt GPR, który uwzględnia opinie właściwych organów, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a) i b) ustawy o rewitalizacji wniesione w czasie procesu opiniowania.

Gminny Program Rewitalizacji 

30 sierpnia 2023 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LXIII/981/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+ (GPR) i tym samym dobiegły końca prace nad ostatecznym kształtem tego niezwykle ważnego dla rozwoju miasta dokumentu.

-----------------------------------------------------

Poniżej przedstawiamy projekt GPR, który uwzględnia uwagi wniesione w czasie przeprowadzonych konsultacji społecznych i został przekazany organom opiniującym, o których mowa w art. 17 ust. 2 lit. a oraz lit. b ustawy o rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji 

Po uzyskaniu opinii, o których mowa, projekt GPR zostanie przedłożony Radzie Miasta Olsztyna w celu jego przyjęcia.

-------------------------

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+ (GRP), nad którym pracowaliśmy w tym roku. Ten niezwykle ważny dokument wymaga uważnej lektury i wspólnego namysłu, aby jego ostateczny kształt odpowiadał na rzeczywiste potrzeby obszaru rewitalizacji, zarówno w zakresie występujących w nim problemów, jak i potencjałów, które można wykorzystać do jego rozwoju. Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach, które trwać będą od 8 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. 

Szczegółowy terminarz konsultacji dostępny w zakładce "Spotkania, warsztaty, spacery".

Projekt GRP wraz z formularzem konsultacyjnym do pobrania na dole strony.

Uwagi do projektu GPRO 2030+ można składać do 15 stycznia 2023 r. na formularzu konsultacyjnym w następujących formach:

1) w wersji elektronicznej - na adres: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu  

2) w wersji papierowej:

• na adres: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, 

• osobiście - w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna: Pl. Jana Pawła II 1, pok. 20 w godzinach 8.00-16.00 w poniedziałki oraz w godzinach 7.30-15.30 od wtorku do piątku lub w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich, Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, II piętro, pok. 211.

Zgodnie z przyjętym Harmonogramem prac nad uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+ przedstawiamy Państwu pogłębioną Diagnozę obszaru rewitalizacji, stanowiącą element dokumentu. Plik do pobrania na dole strony.

 WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI – ETAP ZAKOŃCZONY

Diagnoza i delimitacja obszaru rewitalizacji - po konsultacjach - dokument znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poniżej, w formie załącznika o nazwie: Olsztyn - diagnoza i delimitacja obszaru rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały rady Miasta Olsztyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna wraz z załącznikami:

mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Mapa z propozycją obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Olsztyna w serwisie MSIPMO:

https://msipmo.olsztyn.eu/imap/?gpmap=gp43 

Podstawą do wyznaczenia obszaru zdegradowanego jest diagnoza stanu Miasta Olsztyna, która analizuje zjawiska kryzysowe na terenie miasta w ujęciu przestrzennym. 

diagnoza i delimitacja obszaru rewitalizacji  

załącznik 1. Charakterystyka jednostek  

załącznik 2. Wskaźniki kryzysu 

załacznik 3. Zestandaryzowane wskaźniki kryzysu 

załącznik 4. Tabela delimitująca 

Uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikami można było składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2022 r. - decydowała data wpływu do Urzędu Miasta Olsztyna:

- w wersji elektronicznej - na adres: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu,

- lub w wersji papierowej:

    • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

    • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna: Pl. Jana Pawła II1, pok. 20 w godzinach 8.00-16.00 w poniedziałki oraz w godzinach 7.30-15.30 od wtorku do piątku,

    • osobiście: w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich, Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, II piętro, pok. 211.  

Formularz opinii 

Nie były rozpatrywane propozycje i opinie:

- z datą wpływu przed dniem 01.04.2022 r. i po dniu 30.04.2022 r.,

- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji zgłaszanych w formie ustnej podczas otwartych spotkań konsultacyjnych z interesariuszami rewitalizacji),

- zgłoszone na formularzu niezawierającym informacji o Zgłaszającym bądź niepodpisane.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna