Podstawy prawne

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+.

Tekst obwieszczenia 

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna

Tekst obwieszczenia 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna

projekt uchwały 

Załącznik do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna

mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

25 maja 2022 r. Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Jest to kolejny niezbędny krok w procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji

Uchwała 

Zarządzeniem nr 223 z 18 lipca 2022 r. Prezydent Miasta Olsztyna powołał Zespół Koordynujący ds. opracowania GPR. W jego skład wchodzą przedstawiciele kilku wydziałów i jednostek Urzędu Miasta, których zadaniem będzie m.in. koordynacja wszystkich działań związanych z powstawaniem GPR, przygotowywanie analiz, opiniowanie dokumentów i opracowań powstających w trakcie prac, udział w spotkaniach i warsztatach podczas konsultacji społecznych. Skład, zadania i tryb pracy Zespołu można znaleźć w rozporządzeniu:

Tekst zarządzenia 

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+

Tekst obwieszczenia 

Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+

Tekst zarządzenia 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna