Projekt dokumentu

Przedstawiony dokument stanowi kierunkową wytyczną dla programów i projektów realizowanych w sferze polityki społecznej przez jednostki organizacyjne samorządu gminy. Strategia może ponadto być „kierunkowskazem” dla lokalnych partnerów, przede wszystkim podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Olsztyna do roku 2030 składa się z trzech zasadniczych części. Za podstawę planowania strategicznego przyjęto diagnozę, która posłużyła identyfikacji i opisowi zjawisk społecznych oraz opracowaniu wniosków i wskazówek, które pozwoliły zaplanować cele i kierunki działań. Diagnoza aktualnej sytuacji społecznej uwzględnia czynniki determinujące warunki i jakość życia ludności, a także zewnętrzne objawy i przyczyny dominujących problemów – w ujęciu zarówno statycznym jak i dynamicznym, opisującym obserwowalne tendencje przynajmniej na przestrzeni ostatnich 3-5 lat, a w niektórych przypadkach nawet dłuższym, aby uwypuklić zachodzące procesy. 

Należy tu jednak wskazać, że diagnoza nie obejmuje wszystkich aspektów polityki społecznej Miasta, natomiast skupia się na czynnikach najbardziej adekwatnych do poruszanych w dokumencie zagadnień, wybranych subiektywnie przez autorów Strategii. 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna