Projekt Regulaminu Komitetu Rewitalizacji

Oddajemy w Państwa ręce projekt Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, który powstał w oparciu o opinie i uwagi zebrane w trakcie spotkania konsultacyjnego 3 października br. Regulamin jest dostępny w formie interaktywnego formularza z włączoną funkcją komentowania. Dzięki temu każdy będzie mógł wnieść swoje uwagi do konkretnych elementów dokumentu. Inną możliwą metodą opiniowania projektu uchwały jest sporządzenie uwag w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym.

Regulamin będzie stanowił załącznik do uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie określenia zasad wyznaczania, składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyn.

Na Państwa uwagi i opinie czekamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2023 r. do godz. 23:59.

Zachęcamy do komentowania Projektu Regulaminu Komitetu Rewitalizacji TUTAJ
 

 Formularz uwag należy przekazać:

1. w wersji elektronicznej - na adres: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu – do godz. 23:59, 

2. lub w wersji papierowej:

  • drogą korespondencyjną - na adres: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn,
  • osobiście - w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna: Pl. Jana Pawła II 1, pok. 20 w godzinach 8.00-16.00 - w poniedziałki oraz w godzinach 7.30-15.30 - od wtorku do piątku.

Nie będą rozpatrywane uwagi:

  • z datą wpływu przed dniem 29.09.2023 r. i po dniu 30.10.2023 r.,
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji zgłoszonych w formie ustnej podczas otwartego spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji oraz wniesionych na formularzu komentowania na platformie pod adresem https://konsultacje.olsztyn.eu), 
  • zgłoszone na formularzu niezawierającym informacji o Zgłaszającym, bądź niepodpisane.

_______________________

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna