KOMITET REWITALIZACJI

Komitet Rewitalizacji powołany!

20 marca 2024 r. Prezydent Olsztyna powołał pierwszy w historii Miasta Komitet Rewitalizacji. O tym jak ważny jest to zespół, świadczy umocowanie go w ustawie z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji. Zgodnie z jej zapisami, Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta. Regulamin, stanowiący podstawę działania Komitetu, określa uchwała Rady Miasta Olsztyna, wypracowana podczas konsultacji społecznych, wspólnie z mieszkańcami Olsztyna. Członkowie Komitetu zostali wyłonieni w otwartym naborze, przy czym przedstawiciele strony społecznej sami zgłaszali swoje kandydatury, natomiast reprezentanci instytucji publicznych zostali wyznaczeni przez kierujących tymi instytucjami. Mamy nadzieję, że tak szeroka reprezentacja specjalistów z różnych dziedzin, pozwoli na uporanie się z najbardziej złożonymi problemami obszaru rewitalizacji Olsztyna.

Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna 2030+ jest dokumentem zawierającym zbiór interdyscyplinarnych działań, mających na celu wyprowadzenie wyznaczonych obszarów Olsztyna z kryzysów społecznych, połączonych z problemami w sferze technicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub gospodarczej.

Skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna:

1) Tomasz Janus - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,

2) Monika Pawłowska - przedstawicielka mieszkańców obszaru rewitalizacji,

3) Wojciech Biedrzyński - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,

4) Jakub Piechota - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,

5) Danuta Narojczyk - przedstawicielka mieszkańców obszaru rewitalizacji,

6) Tomasz Boenke - przedstawiciel mieszkańców Olsztyna spoza obszaru rewitalizacji,

7) Marcin Szwed - przedstawiciel mieszkańców Olsztyna spoza obszaru rewitalizacji,

8) Bogusława Skokowska - przedstawicielka właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i/lub podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji,

9) Maciej Smółka - przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Olsztyna, działających na obszarze rewitalizacji,

10) Anna Maria Nadgrabska - przedstawicielka podmiotów prowadzących działalność społeczną/organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

11) Aneta Piętka - przedstawicielka podmiotów prowadzących działalność społeczną/organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

12) Magdalena Jaroszewska - przedstawicielka podmiotów prowadzących działalność społeczną/organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

13) Aneta Terlikowska-Kuchta - przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Olsztynie,

14) Magdalena Sutko - przedstawicielka Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień

w Olsztynie,

15) Anna Szyłańska - przedstawicielka Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie,

16) Magdalena Pilska-Piotrowska - przedstawicielka instytucji kultury z obszaru rewitalizacji,

17) Krzysztof Dąbkowski - przedstawiciel instytucji kultury z obszaru rewitalizacji,

18) Angelika Stawisińska - przedstawicielka placówek edukacyjnych z obszaru rewitalizacji,

19) Tomasz Niedźwiecki - przedstawiciel placówek edukacyjnych z obszaru rewitalizacji,

20) Dagmara Szałczyńska - przedstawicielka Straży Miejskiej,

21) Edyta Szkamruk-Dobies - przedstawicielka Policji,

22) Sebastian Szepel – przedstawiciel Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie,

23) Emilia Wasilewska - przedstawicielka Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

24) Aneta Sienkiewicz - przedstawicielka Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie,

25) Marzena Fesnak - przedstawicielka Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie,

26) Paweł Pykało - przedstawiciel Zakładu Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. w Olsztynie,

27) Justyna Sarna-Pezowicz - pracownik Urzędu Miasta Olsztyna z komórki odpowiedzialnej za zarządzanie wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji,

28) Mirosław Arczak - przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna,

29) Tomasz Głażewski - przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna,

30) Robert Szewczyk - przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna,

31) Ewa Krasińska - przedstawicielka Rady Osiedla,

32) Marta Zambrzycka - przedstawicielka Rady Osiedla,

33) Radosław Nowosielski - przedstawiciel Rady Osiedla,

34) Piotr Pacyno - przedstawiciel Rady Osiedla,

35) Małgorzata Kłos - przedstawicielka Rady Osiedla,

36) Piotr Olejnik - przedstawiciel Rady Osiedla,

37) Sylwia Rembiszewska-Piątek - przedstawicielka Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

14.05.2024 r. odbędzie się 2. posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna. Na poprzednim pierwszym spotkaniu inauguracyjnym ( 09.04.2024r) Członkinie i Członkowie Komitetu wybrali w głosowaniu tajnym swoich reprezentantów. Przewodniczącą Komitetu została Ewa Krasińska – przedstawicielka Rady osiedla Grunwaldzkiego, Zastępcą Przewodniczącej Komitetu został Radosław Nowosielski – przedstawiciel Rady Osiedla Podgrodzie.

Na najbliższym spotkaniu omówione zostaną m.in. założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2030+ oraz zadania Komitetu Rewitalizacji. Dyskusji poddana zostanie także możliwość powołania spośród Członkiń i Członków Komitetu grup roboczych. Zgodnie z Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna, przyjętym uchwałą nr LXVI/1028/23 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29.11.2023 r. Komitet może podjąć uchwałę o powołaniu grup roboczych dla wypracowania stanowisk dotyczących różnych obszarów tematycznych.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna przy Pl. Jana Pawła o godz. 17.00, w Sali 219

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna