Olsztyn świadomy

OLSZTYN ŚWIADOMY I KOMPETENTNY

Lider zespołu: Małgorzata Siergiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie  

Do udziału w pracach zespołu zaproszono ekspertów zewnętrznych - przedstawicieli niżej wymienionych podmiotów:

• Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie,

• Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie,

• Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie,

• IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie,

• Zespół Szkół Elektronicznych i Teletechnicznych w Olsztynie,

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (przedstawiciele środowiska akademickiego, Centrum Badań i Projektów oraz Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UWM w Olsztynie),

• Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego, 

• Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”,

• Towarzystwo Naukowe Pruthenia,

• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Obwód Warmińsko-Mazurski oraz przedstawicieli środowiska artystycznego.

Program realizuje dwa cele operacyjne Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ w ramach dwóch celów strategicznych: 

  • cel operacyjny Olsztyn świadomy (cel strategiczny Olsztyn wrażliwy),
  • cel operacyjny Olsztyn kompetentny (cel strategiczny Olsztyn otwarty).

Kierunki działań, nad którymi pracowali członkowie zespołu:

• wzmacnianie tożsamości lokalnej i lokalnego patriotyzmu oraz podnoszenie świadomości historycznej,

• generowanie, przekazywanie i promocja wiedzy (poza systemem edukacji) podnosząca świadomość mieszkańców miasta na temat ważnych zagadnień rozwojowych (kultura i wielokulturowość, środowisko, technologie i aktualne trendy rozwojowe),

• ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego,

• promowanie wybitnych walorów przyrodniczych a także potencjału gospodarczego i rozwojowego miasta,

• wzmacnianie kompetencji zawodowych i społecznych, w tym kulturowych w kontekście obecnych i przyszłych rynków pracy oraz wyzwań cywilizacyjnych,

• wzmacnianie roli szkół, uczelni wyższych i innych organizacji podnoszących kompetencje mieszkańców miasta, 

• wzmacnianie funkcji akademickiej Olsztyna,

• poprawa polityki oświatowej i jakości prac szkół,

• oferta edukacyjna, w tym rozwój dziedzin zgodnych z potrzebami i trendami rynkowymi,

• rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna