Olsztyn zaangażowany

OLSZTYN ZAANGAŻOWANY I WITALNY

Lider zespołu: Alicja Dzietowiecka, Dyrektor Biura Sportu, Urząd Miasta Olsztyna  

Do udziału w pracach zespołu zaproszono pracowników wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Olsztyna (UMO) oraz ekspertów zewnętrznych - przedstawicieli niżej wymienionych podmiotów:

• Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego UMO,

• Wydział Edukacji UMO,

• Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

• Miejski Zespół ds. Profilaktyki i Terapii Uzależnień,

• Młodzieżowa Rada Miasta Olsztyna,

• Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie,

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (przedstawiciele środowiska akademickiego oraz Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UWM w Olsztynie),

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie,

• Klub Sportowy Szczypiorniak Olsztyn, przedstawiciel Rady Sportu,

• Klub Sportowy GWARDIA Olsztyn, przedstawiciel Rady Sportu,

• Klub Tańca Sportowego Power Dance,

• Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie,

• Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium,

• NZOZ Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny „Labirynt” w Olsztynie,

• Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Program realizuje dwa cele operacyjne Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ w ramach celu strategicznego Olsztyn otwarty: 

  • cel operacyjny Olsztyn zaangażowany,
  • cel operacyjny Olsztyn witalny.

Kierunki działań, nad którymi pracowali członkowie zespołu:

• rozwój partycypacji społecznej i idei budżetu obywatelskiego w kierunku budżetów tematycznych,

• aktywizacja i włączanie młodzieży w działania przygotowujące rozwiązania w ramach polityki lokalnej,

• rozwój, wspieranie aktywności mieszkańców na poziomie osiedli,

• rozwój organizacji pozarządowych,

• wzmacnianie kapitału społecznego i aktywności społecznej,

• wsparcie rozwoju sportu amatorskiego i szkolenia młodych sportowców,

• podnoszenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej,

• tworzenie atrakcyjnej oferty rekreacyjnej i rozwój turystyki sportowej,

• podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie aktywności fizycznej,

• szeroko pojęte zdrowie mieszkańców, traktowane spójnie z profilaktyką zdrowotną i zdrowym stylem życia.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna