Formularz konsultacyjny

Zapraszamy do wypełnienia formularza i złożenie swoich uwag i opinii. 

Formularz należy przekazać do 20 września 2024 r.:

1. w wersji elektronicznej - na adres: strategia2030@olsztyn.eu,

2. lub w wersji papierowej:

1) drogą korespondencyjną - na adres: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, 

2) osobiście - w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna: Pl. Jana Pawła II 1, pok. 20 

w godzinach 8.00-16.00 - w poniedziałki oraz w godzinach 7.30-15.30 - od wtorku do piątku.

Warto wiedzieć:

Nie będą rozpatrywane uwagi: z datą wpływu przed dniem 26 czerwca 2024 r. i po dniu 20 września 2024 r., oraz te, przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji zgłaszanych w formie ustnej, podczas otwartych spotkań konsultacyjnych z interesariuszami programów wdrożeniowych Strategii) a także - zgłoszone na formularzu niezawierającym informacji o Zgłaszającym, bądź niepodpisane.

Co dalej?

Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

  • formularz konsultacyjny_programy wdrożeniowe Strategia Olsztyn 2030+.doc POBIERZ PLIK
Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna