Projekt Programu Współpracy

Roczny program współpracy Olsztyna z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument określający współpracę Miasta z III sektorem. To właśnie w Programie określone są narzędzia współpracy pomiędzy Miastem a NGO. 

Program uchwalany jest corocznie na mocy Art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Określa nie tylko cele współpracy, ale także priorytety, konkretne zadania oraz formy i tryby ich realizacji. 

Ze względu na trudną finansową sytuację Gminy Olsztyn tegoroczny projekt Programu będzie aktualizacją zeszłorocznego dokumentu. 

Wysokość środków na realizację Programu w przedłożonym projekcie przedstawia wartość PLANOWANĄ, która zostanie wyliczona na podstawie przedstawionych przez jednostki miejskie zadań oraz środków finansowych przewidzianych na realizację poszczególnych zadań w materiałach planistycznych do projektu budżetu na rok 2023. 

Realizacja zaplanowanych zadań jest jednak ściśle związana z ich ujęciem w budżecie Miasta na rok kolejny (Program współpracy na mocy ustawy musi być uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego jego realizację, czyli znacznie wcześniej niż budżet miasta). 

Środki finansowe na zadania zlecone mogą ulec zmianie na etapie przygotowania Budżetu Miasta Olsztyna na rok 2023. Ostateczne kwoty ustali uchwała w sprawie budżetu Miasta .

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna