Harmonogram

Konsultacje zapalnowano w III etapach:

I etap (16 sierpnia – 27 września 2021 r.)

II etap (18 października – 27 grudnia 2021 r.)

III etap (marzec – czerwiec 2022 r.)

Etap 1. Spotkania konsultacyjne w ramach etapu odbyły się we wrześniu 2021 r.

Celem pierwszego etapu było poinformowanie mieszkańców o założeniach Planu oraz zebranie potrzeb i oczekiwań względem dokumentu oraz propozycji konkretnych działań i zadań. Dzięki zebranych opiniom, a także realizowanym badaniom społecznym oraz diagnozie stanu aktualnego, powstaną założenia do Planu.

Etap 2. Spotkania konsultacyjne w ramach etapu odbyły się w listopadzie 2021 r.

Celem drugiego etapu konsultacji było przedyskutowanie wytycznych do Planu. Wspólne zweryfikowanie, czy przyjęte założenia zgodne są z oczekiwaniami mieszkańców. Na tym etapie uczestnicy konsultacji mieli również okazję podzielić działania i zadania na obszary oraz nadać im priorytet. To etap rekomendacji priorytetów działań: co należy zrobić najpierw i w jaki sposób.

Etap 3. Spotkania konsultacyjne w ramach etapu odbyły się w marcu 2022 r

Celem trzeciego etapu konsultacji była prezentacja gotowego Planu oraz zebranie opinii, uwag i propozycji do ostatecznej wersji dokumentu. To także etap strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czyli omówienie wpływu wynikających z niego działań na środowisko.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna