Konsultacje

Prezydent Olsztyna informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektów dokumentów pn. Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny; Olsztyn świadomy i kompetentny; Olsztyn empatyczny i tolerancyjny; Olsztyn inspirujący i zapraszający; Olsztyn zaangażowany i witalny; Olsztyn bezpieczny - programów wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+. 

Za nami I spotkanie, podczas którego rozmawialiśmy o programach wdrożeniowych, jak one powstawały, o udziale olsztyńskich spoleczności, o podstawach warunkach, które towarzyszyły procesowi tworzenia. 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych etapach konsultowania opracowanych propozycji Programów wykonawczych. Wszystkie tzw. fiszki (opis przedsięwzięcia) znajdują się na naszej stronie:

Projekty fiszek przedsięwzięć 

Będziemy wdzięczni za przekazanie swoich uwag i opinii za pomocą formularza konsultacyjnego. Przesłane w tej formie uwagi ułatwiają pracę nad projektami:

Formularz konsultacyjny  

Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 20 wrzesnia 2024 r. 

O konsultacjach Programów wdrożeniowych

1. Celem konsultacji społecznych jest aktywne zaangażowanie się mieszkańców i partnerów w proces przygotowywania dokumentów, a tym samym zapoznanie uczestników konsultacji z projektami programów wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+ pn.:

1) Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny,

2) Olsztyn świadomy i kompetentny,

3) Olsztyn empatyczny i tolerancyjny,

4) Olsztyn inspirujący i zapraszający,

5) Olsztyn zaangażowany i witalny,

6) Olsztyn bezpieczny (dalej: projekty programów wdrożeniowych Strategii), opracowanych na podstawie wniosków eksperckich członków zespołów roboczych programów wdrożeniowych, a także zebranie uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich.

2. Konsultacje społeczne obejmują obszar Gminy Olsztyn. 

3. Konsultacje odbędą się w dniach 26 czerwca 2024 r. – 20 września 2024 r. z wykorzystaniem następujących form: 

1) zamieszczenia podstawowych informacji na stronie https://konsultacje.olsztyn.eu,

2) spotkań konsultacyjnych, umożliwiających zdobycie wiedzy na temat projektów programów wdrożeniowych Strategii, 

3) zbierania ustnych uwag i propozycji - w czasie spotkań konsultacyjnych,

4) zebrania uwag do dokumentu na piśmie, w tym drogą elektroniczną - z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik do ogłoszenia),

5) przekazania do zaopiniowania projektów programów wdrożeniowych Strategii, o których mowa w pkt. 1 m.in. Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

4. Wszelkie szczegóły dotyczące miejsc i terminów spotkań, a także projekty programów wdrożeniowych Strategii wraz z formularzem konsultacyjnym, dostępne będą w dniach od 26 czerwca 2024 r. do 20 września 2024 r. : 

1) na stronie https://konsultacje.olsztyn.eu,

2) w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II, 10-101 Olsztyn, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, II piętro, pok. 216, w godzinach 8.00-15.00 - od poniedziałku do piątku.

5. Uwagi do projektu Strategii będzie można składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Olsztyna):

1) w wersji elektronicznej: 

- na adres e-mail: strategia2030@olsztyn.eu,

- na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Olsztyna – /urzadmiastaolsztyn/SkrytkaESP,

2) lub w wersji papierowej:

• drogą korespondencyjną na adres: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, 

• osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna: Pl. Jana Pawła II 1, pok. 20 w godzinach 8.00-16.00 - w poniedziałki oraz w godzinach 7.30-15.30 - od wtorku do piątku.

6. Nie będą rozpatrywane uwagi:

1) z datą wpływu przed dniem 26 czerwca 2024 r. i po dniu 20 września 2024 r.,

2) przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji zgłaszanych w formie ustnej, podczas otwartych spotkań konsultacyjnych z interesariuszami programów wdrożeniowych Strategii),

3) zgłoszone na formularzu niezawierającym informacji o Zgłaszającym, bądź niepodpisane.

7. Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. 

Olsztyn, 13 czerwca 2024 r.

PREZYDENT OLSZTYNA

Robert Szewczyk 

  • 217_zarządzenie_konsultacje_projekty programów wdrożeniowych_12-06-2024.pdf POBIERZ PLIK
Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna