Olsztyn metropolitalny

OLSZTYN METROPOLITALNY, PRZEDSIĘBIORCZY I DOSTĘPNY

Lider zespołu: Maria Borzym, Dyrektor Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Do udziału w pracach zespołu zaproszono ekspertów zewnętrznych - przedstawicieli niżej wymienionych podmiotów:

• Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna,

• Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie,

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (przedstawiciele środowiska akademickiego oraz Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UWM w Olsztynie),

• Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie,

• Studio Projekt Autorska Pracownia Architektoniczna,

• Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii,

• Green Miles sp. z o.o. w Olsztynie,

• Zeto Software sp. z o.o. w Olsztynie,

• Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych,

• Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Olsztynie,

• Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,

• Michelin Polska S.A.,

• Bank BNP Paribas,

• Bank PKO S.A.,

• Biuro Podróży Szarpie Travel sp. z o.o.,

• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Olsztynie.

Program realizuje trzy cele operacyjne Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ w ramach dwóch celów strategicznych: 

  • cel operacyjny Olsztyn metropolitalny (cel strategiczny Olsztyn proaktywny),
  • cel operacyjny Olsztyn przedsiębiorczy (cel strategiczny Olsztyn proaktywny),
  • cel operacyjny Olsztyn dostępny (cel strategiczny Olsztyn otwarty).

Kierunki działań, nad którymi pracowali członkowie zespołu:

• wspieranie rozwoju przemysłu 4.0 przez firmy zlokalizowane i zachęcane do lokalizacji w Olsztynie,

• wzmocnienie roli Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego jako czynnika rozwoju miasta,

• wspieranie rozwoju stref przedsiębiorczości, w tym Olsztyńskiego Parku Przemysłowego,

• wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,

• rozwój oferty inwestycyjnej miasta,

• wspieranie rozwoju innowacyjności olsztyńskich przedsiębiorstw,

• wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych Olsztyna, budowanych w relacjach międzynarodowych,

• podniesienie rangi Olsztyna w układzie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

• tworzenie przestrzeni przyjaznej obcokrajowcom,

• wzmacnianie stołeczności Olsztyna – miasta wojewódzkiego,

• stworzenie efektywnego systemu realizacji podróży w mieście, uwzględniającego również Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna,

• poprawa dostępności komunikacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej miasta,

• rozwój różnych form transportu,

• realizacja idei miasta piętnastominutowego, uwzględniającego wzmocnienie różnorodnych funkcji na poziomie osiedli,

• podnoszenie jakości przestrzeni,

• urealnienie idei smart city 3.0, czyli połączenia technologii usprawniającej funkcjonowanie miasta z jego zarządzaniem i włączeniem społecznym w procesy planowania i rozwoju oraz rozwoju e-usług,

• poprawa dostępności cyfrowej miasta i bezpieczeństwa z tym związanego.

 

  • OLSZTYN METROPOLITALNY, PRZEDSIĘBIORCZY I DOSTĘPNY.docx POBIERZ PLIK
Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna