Olsztyn empatyczny

OLSZTYN EMPATYCZNY I TOLERANCYJNY

Lider zespołu: Sylwia Rembiszewska-Piątek, Zastępca Prezydenta Olsztyna

W pracach zespołu uczestniczyli eksperci zewnętrzni - przedstawiciele niżej wymienionych podmiotów:

• Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka”,

• Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie,

• Dom Pomocy Społecznej Kombatant,

• Środowiskowy Dom Samopomocy Dworek,

• Pełnomocnik Wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych,

• Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do spraw Ochrony Praw Człowieka.

• Rada Olsztyńskich Seniorów,

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (przedstawiciele środowiska akademickiego oraz Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UWM w Olsztynie),

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka,

• Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa,

• Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce”,

• Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA COOP,

• Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,

• Stowarzyszenie „Twoja Przystań”,

• Caritas Archidiecezji Warmińskiej,

• Parafia Ewangelicka,

• Stowarzyszenie ESWIP w Olsztynie, 

• Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych,

• Schronisko dla Zwierząt.

Program realizuje dwa cele operacyjne Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ w ramach celu strategicznego Olsztyn wrażliwy: 

  • cel operacyjny Olsztyn empatyczny,
  • cel operacyjny Olsztyn tolerancyjny.

Kierunki działań, nad którymi pracowali członkowie zespołu:

• wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami oraz wzmacnianie włączających relacji z tymi obywatelami miasta,

• inicjatywy wspierające seniorów,

• wsparcie tych, którzy nie mogą poradzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi, jak np. osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności, dzieci z chorobami i problemami psychicznymi,

• inicjatywy ukierunkowane na rodziny potrzebujące wsparcia,

• rozwój ekonomii społecznej,

• poprawa warunków dla zrozumienia i wzrostu akceptacji różnorodności kulturowej, wyznaniowej i odmiennych poglądów,

• wspieranie działań antydyskryminacyjnych oraz zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym związanym z dyskryminacją we wszelkich aspektach życia mieszkańców,

• edukacja w zakresie wielokulturowości miasta i regionu.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna