Olsztyn bezpieczny

OLSZTYN BEZPIECZNY

Lider zespołu: Mariusz Rychcik, Prezes Zarządu Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie 

Do udziału w pracach zespołu zaproszono pracowników wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Olsztyna (UMO) oraz ekspertów zewnętrznych - przedstawicieli niżej wymienionych podmiotów:

• Wydział Środowiska UMO,

• Wydział Inwestycji Miejskich UMO,

• Wydział Urbanistyki i Architektury UMO,

• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMO,

• Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie,

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (przedstawiciele środowiska akademickiego oraz Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UWM w Olsztynie),

• Fundacja Czysta Rzeka,

• Fundacja Działań Społecznych i Ekologicznych NEXUS,

• Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP,

• Komenda Miejska PSP w Olsztynie,

• Komenda Miejska Policji w Olsztynie,

• OSP Gutkowo,

• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie,

• MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie,

• Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o.

Program realizuje cel operacyjny Olsztyn bezpieczny Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ w ramach celu strategicznego Olsztyn wrażliwy. 

Kierunki działań, nad którymi pracowali członkowie zespołu:

• adaptacja do zmian klimatu, która będzie realizowana zgodnie z przyjętym w mieście planem adaptacji,

• gospodarka obiegu zamkniętego,

• jakość powietrza oraz czystość wód powierzchniowych,

• wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców,

• bezpieczeństwo publiczne, w zakresie zwalczania zachowań patologicznych i obciążonych zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców, a także podnoszenie komfortu życia wynikającego z poczucia bezpieczeństwa, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w miejscu zamieszkania.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna