Harmonogram

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+

Projekt Strategii opracowany będzie zgodnie z zasadą partycypacji społecznej, przy zapewnieniu szerokiego udziału interesariuszy, w szczególności podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1295 ze zm.).

Harmonogram opracowania Projektu Strategii obejmuje:

I - II kwartał 2021

Prowadzenie prac analitycznych niezbędnych do opracowania Projektu Strategii 

III-IV kwartał 2021

Etap I konsultacji społecznych wraz raportem z konsultacji

IV kwartał 2021

Opracowanie Projektu Strategii na podstawie wniosków z I etapu konsultacji

I-II kwartał 2022

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

I-II kwartał 2022

Etap II konsultacji społecznych wraz z raportem z konsultacji

II kwartał 2022

Opracowanie Projektu Strategii uwzględniającego SOOŚ oraz uwagi wniesione w czasie drugiego etapu konsultacji społecznych

II kwartał 2022

Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante Projektu Strategii

III kwartał 2022

Przedłożenie Projektu Strategii Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie.

III kwartał 2022

Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ przez Radę Miasta Olsztyna w drodze uchwały

Konferencja prasowa rozpoczynająca prace nad Strategią Rozwoju Miasta - 7 czerwca 2021 r.  

  • Uchwała - opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta.docx POBIERZ PLIK
Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna