Formularz, uwagi, opinie

Uwagi do projektu Strategii można było składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym, w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Olsztyna):

    a. w wersji elektronicznej - na adres: strategia2030@olsztyn.eu,

    b. lub w wersji papierowej:

    • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, 

    • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna: Pl. Jana Pawła II1, pok. 20 w godzinach 8.00-16.00 - w poniedziałki oraz w godzinach 7.30-15.30 - od wtorku do piątku.

Nie były rozpatrywane uwagi:

    • z datą wpływu przed dniem 04 maja 2022 r. i po dniu 22 czerwca 2022 r.,

    • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji zgłaszanych w formie ustnej, podczas otwartych spotkań konsultacyjnych z interesariuszami Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+),

    • zgłoszone na formularzu niezawierającym informacji o Zgłaszającym, bądź niepodpisane.

Po zakończeniu niniejszych konsultacji, w terminie, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzeni polityki rozwoju, opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. 

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych!!!

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna