Podstawy prawne

W celu zapewnienia warunków zrównoważonego rozwoju Miasta Olsztyna, oraz w trosce o zapewnienie najwyższej jakości życia jego mieszkańców, Gmina Olsztyn przystąpiła do opracowania nowej strategii rozwoju miasta Olsztyna, zgodnie z przepisami zmienionych ustaw. 

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 10f ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (dalej: u.z.p.p.r.). Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej (art. 2 u.z.p.p.r.). Polityka rozwoju prowadzona jest na podstawie strategii rozwoju. Zmiany wprowadzone nowelizacją u.z.p.p.r., które weszły w życie 13 listopada 2020 r., objęły również u.s.g., dodając do katalogu strategii rozwoju w art. 9 pkt 5) – strategię rozwoju gminy. W art.10e u.s.g. ustalona została szczegółowa zawartość strategii rozwoju gminy.  

„Strategia rozwoju Miasta – Olsztyn 2020”, przyjęta uchwałą XLIV/752/2013 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 października 2013 r., na podstawie art. 18 pkt 2 ust. 6. u.s.g., nie jest strategią rozwoju w rozumieniu przepisów znowelizowanej u.z.p.p.r.

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna