spotkania, warsztaty, debaty

Zakończyliśmy II turę konsultacji społecznych dotyczących opracowania dokumetu: Strategia Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+. Celem drugiego etapu konsultacji społecznych było aktywne zaangażowanie się mieszkańców i partnerów w proces przygotowywania dokumentu, a tym samym zapoznanie uczestników konsultacji z projektem Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+, opracowanym na podstawie wniosków z pierwszego etapu konsultacji oraz zebranie uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich.

Ekspertem głównym prac nad strategią Olsztyn 2030+ jest Wojciech Dziemianowicz, dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, właściciel firmy Geoprofit, pracownik Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w projekcie Gospostrateg-Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Współtwórca m.in. wszystkich czterech strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, aktualnej Strategii Miasta Olsztyna, Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, Strategii Warszawa 2030 oraz innych dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce. Współpracuje z samorządami w zakresie ewaluacji i badań nad czynnikami rozwoju. Kierownik specjalności foresight terytorialny na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim.

Konsultacje odbyły się w dniach 04 maja 2022 r. – 22 czerwca 2022 r. z wykorzystaniem następujących form: 

    • spotkań konsultacyjnych, prezentujących projekt Strategii,

    • zbierania ustnych uwag i propozycji - w czasie spotkań konsultacyjnych,

    • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej - z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, 

    • przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, 

    • przekazania projektu dokumentu do konsultacji podmiotom, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Spotkanie I - 18 maja 2022 r. otwierające dyskusję odbyło się w Zajezdni Trolejbusowej (Park Centralny) o godz. 17.00.

Spotkanie II - 19 maja 2022 r. ze środowiskiem seniorów odbyło się w sali 219 olsztyńskiego Ratusza o godz. 12.00.

Spotkanie III - 19 maja 2022 r. z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbyło się w sali 219 olsztyńskiego Ratusza o godz. 17.00.

Spotkanie IV - 26 maja 2022 r. z przedstawicielami środowisk biznesowych odbyło się - w formie on-line o godz. 17.00 (kliknij, aby dołączyć do spotkania | regulamin, RODO).

Spotkanie V - 27 maja 2022 r. z olsztyńską mlodzieżą odbyło się - w formie on-line o godz. 17.00 (kliknij, aby dołączyć do spotkania | regulamin, RODO).

Spotkanie VI - 09 czerwca 2022 r. ze środowiskiem naukowym odbyło się - w formie on-line o godz. 17.00.

Spotkanie VII - 10 czerwca 2022 r. z przedstawicielami olsztyńskich rad osiedlowych odbyło się w Tartaku Raphaelsohnów (Park Centralny) o godz. 17.00.

Spotkanie VIII - 22 czerwca 2022 r. podsumowujące prace nad dokumentem odbyło się w Zajezdni Trolejbusowej (Park Centralny) o godz. 17.00.

Dziękujemy za udział w spotkaniach oraz za wspólne opiniowanie projektu Strategii. 

Poniżej znajdują się informacje o spotkaniach realizowanych w I etapie konsultacji społecznych.

Kolejnym etapem konsultacji społecznych są warsztaty z uczestnikami debat. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane wyniki ankiety, do której zaproszono debatujących. Warsztaty zaplanowano w formie on-line:

10 lutego 2022 r. godz. 17.00 - on-line MS Teams.

Poniżej w załączniku znajduje się: PODSUMOWANIE ANKIETY DO UCZESTNIKÓW DEBAT (materiał na warsztaty strategiczne).

Ekspert główny - Wojciech Dziemianowicz, dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, właściciel firmy Geoprofit, pracownik Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w projekcie Gospostrateg-Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Współtwórca m.in. wszystkich czterech strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, aktualnej Strategii Miasta Olsztyna, Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, Strategii Warszawa 2030 oraz innych dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce. Współpracuje z samorządami w zakresie ewaluacji i badań nad czynnikami rozwoju. Kierownik specjalności foresight terytorialny na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim.

Debata nr 1.

Pierwsza debata ekspercka odbyła się 26 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00. Temat spotkania: Olsztyn inteligentnej transformacji.

Gość specjalny: Kacper Nosarzewski

Kacper Nosarzewski jest partnerem w 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Jest autorem metodologii i współautorem raportów foresightowych dla klientów cywilnych i wojskowych, ekspertem NATO. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP, a także miastom (Lublin, Pionki, Zwoleń i in.). Kierował projektem Scenariuszy rozwoju kraju 2050 dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (2019). Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie m.in. w branży wysokich technologii, energetycznej, spożywczej, finansowej, logistycznej i zbrojeniowej. Jest członkiem władz polskiego oddziału The Millennium Project – największego światowego think-tanku foresightowego członkiem Association of Professional Futurists oraz World Future Society – głównej światowej organizacji branżowej. Wykłada foresight w Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Przebieg debaty 

Raport z ankiety - w załaczniku

Raport z przebiegu debaty - w załaczniku

Debata nr 2.

Druga debata ekspercka odbyła się 02 września 2021 r. o godz. 17.00. Temat spotkania: Olsztyn wrażliwy.

Gość specjalny: Magdalena Ruszkowska-Cieślak.

Prezeska Zarządu Fundacji Habitat for Humanity Poland. Ekspertka w planowaniu i zarządzaniu projektami społecznymi z dziedziny integracji i ochrony praw grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: m.in. osób zagrożonych bezdomnością, samotnych rodziców, migrantów, osadzonych, młodych usamodzielniających się po pobycie w pieczy zastępczej, osób zakażonych HIV. Pasjonuje się skalowalnymi innowacjami społecznymi, które w znaczący sposób poprawiają sytuację osób w potrzebie. W Habitat Poland od 10 lat odpowiedzialna za rozwój programów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zapewniających godne warunki do mieszkania dla osób i rodzin w potrzebie mieszkaniowej. Od 5 lat liderka organizacji. Członkini Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; Członkini Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu EAPN;

Przebieg debaty.  

Raport z ankiety - w załaczniku

Raport z przebiegu debaty - w załaczniku

Debata nr 3.

Trzecia debata ekspercka odbyła się 09 września 2021 r. o godz. 17.00. Temat debaty: Olsztyn odporny klimatycznie.

Gość specjalny: dr Paulina Legutko-Kobus.

Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2008 r.). Sekretarz naukowy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (od 2015 r.). Prowadzi prace badawcze z zakresu: planowania strategicznego i programowania rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym, w kontekście wdrażania rozwoju zrównoważonego; monitorowania procesów rozwoju oraz partycypacji społecznej. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu problematyki badawczej. Zainteresowania naukowe łączy z praktyką, jako trener prowadzący szkolenia dla JST i ekspert opracowujący dokumenty strategiczne szczególnie na poziomie lokalnym. Ekspert m.in. w projektach: Ocena stanu i znaczenia zielonej infrastruktury jako przyrodniczego i społecznego zasobu małych i średnich miast w Polsce (projekt NCN realizowany od 2020 r.); MPA 44 Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. Mieszkańców (2017-2019); CLIMCITIES CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES (2017) oraz w zespole ekspertów Środowisko i adaptacja do zmian klimatu, na Kongres Polityki Miejskiej (w 2019 i 2021 r.).

Przebieg debaty 

Raport z ankiety - w załączniku

Raport z przebiegu debaty - w załączniku

Wszystkie ankiety są dostępne także w aplikacji telefonicznej. Aplikację można znaleźć w sklepach App Store i Google Play - TransparentneJST.

Debata nr 4.

Czwarta debata ekspercka odbyła się 16 września 2021 r. o godz. 17.00. Temat debaty: Olsztyn bez barier przestrzennych.

Gość specjalny: dr Paulina Tota-Stawarczyk.

Doktorka inżynierka architektka, autorka ponad 20 publikacji naukowych (wydawnictwa polskie i zagraniczne), uczestniczka licznych międzynarodowych warsztatów projektowych oraz międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz dostosowania miejskich przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich użytkowników i użytkowniczek. Od 2016 roku na stałe związana z Fundacją Polska Bez Barier: konsultuje rozwiązania, tworzy wytyczne dostępności dla przestrzeni miejskich i budynków. Współautorka opracowania pt. „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy”, autorka dokumentów: „Wrocławskie standardy dostępności” i „Wrocławskie standardy dostępności. Przestrzenie osiedlowe”. Fanka miasta i kotów.

Przebieg debaty. 

Raport z przebiegu debaty - w załączniku poniżej.

Debata nr 5.

Piąta debata ekspercka odbyła się 23 września 2021 r. o godz. 17.00. Temat debaty: Olsztyn obywatelski i współzarządzany.

Gość specjalny: dr Paulina Nowicka.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta, Zastępca dyrektora Biura Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy. Ekspertka w zakresie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk rozwoju lokalnego. Zaprojektowała i kierowała pracami nad Strategią #Warszawa2030, a teraz koordynuje jej wdrażanie. Współtworzy narzędzia i mechanizmy usprawniające funkcjonowanie urzędu, w tym System zarządzania strategią rozwoju m.st. Warszawy czy Bank Informacji o Mieście. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu kultury organizacyjnej i zarządzania strategicznego.

Przebieg debaty 

Raport z przebiegu debaty - w załączniku poniżej.

Debata nr 6.

Szósta debata ekspercka odbyła się 30 września 2021 r. godz. 17.00.Temat debaty: Olsztyn inspirujący.

Gość specjalny: Aleksandra Litorowicz

Prezeska Fundacji Puszka, kulturoznawczyni, badaczka, twórczyni konkursu dla Warszawy przyszłości FUTUWAWA, portalu o warszawskim street art-cie i sztuce w przestrzeni publicznej Puszka.waw.pl oraz portalu edukacyjnego Sztukapubliczna.pl. Współzałożycielka Szkoły Architektury Społeczności SAS. Współautorka wielu projektów badawczych, wykładowczyni School of Ideas oraz School of Form na Uniwersytecie SWPS oraz w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, współpracowniczka „Magazynu Miasta” i „Notesu na 6 tygodni”. Kierowniczka ogólnopolskiego badania malarstwa monumentalnego oraz trzyletniego projektu badawczego Place Warszawy (do odzyskania). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m.st. Warszawy.

Przebieg debaty 

Raport z przebiegu debaty - w załączniku poniżej.

Debata nr 7.

Siódma debata ekspercka odbyła się - 07 października 2021 r. o godz. 17.00. Temat debaty: Olsztyn wielopokoleniowy.

Gość specjalny: Marcin Żebrowski

Absolwent Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia magisterskie na szwedzkim Uniwersytecie w Lund na kierunku Sustainable Urban Design. Doświadczenie projektowe zdobywał w duńskich pracowniach architektonicznych (Urban Power, Henning Larsen). Współtworzy międzynarodowy kolektyw projektowy Urban10, w którym projektuje i popularyzuje skandynawskie podejście do projektowania. Od pięciu lat mieszka w Skandynawii, a od dwóch – w jej stolicy designu i architektury – Kopenhadze. Uwielbia poznawać ludzi i z nimi rozmawiać, a w podcaście dzieli się swoją największą pasją: miastami, urbanistyką i architekturą.

Przebieg debaty 

Raport z przebiegu debaty - w załączniku poniżej.

Debata nr 8.

Ósma debata ekspercka odbyła się - 14 października 2021 r. o godz. 17.00. Temat debaty: Olsztyn mobilny.

Gość specjalny: Paweł Jaworski

Urbanista, twórca autorskiej metody urbanistyki eksperymentalnej łączącej badania, projektowanie i partycypację. Od wielu lat przygotowuje rozwiązania dla przestrzeni publicznych polskich miast poprzez testowanie zagospodarowania tymczasowego. Obecnie zajmuje się przekształceniami ulic i placów Starego Miasta w Szczecinie oraz Śródmieścia Bytomia, współtworzy plan mobilności dla Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej i wspiera Instytut Goethego w Kijowie we wdrażaniu nowych rozwiązań urbanistycznych w Ukrainie.

Przebieg debaty. 

Debata nr 9.

Dziewiąta debata ekspercka odbyła się - 21 października 2021 r. o godz. 17.00. Temat debaty: Olsztyn zdrowy i aktywny.

Gość specjalny: Joanna Miłachowska

Prezes Zarządu polskiej spółki Siemens Healthineers, jednego z wiodących dostawców technologii medycznych w obszarze diagnostyki obrazowej, terapii, diagnostyki laboratoryjnej i digitalizacji ochrony zdrowia. Związana z Siemens od ponad 20 lat, przez wiele lat odpowiedzialna za kwestie finansowe w wielu obszarach działalności grupy. Entuzjastka innowacji, które pomagają ludziom dłużej żyć w zdrowiu. Promotorka przejrzystości w biznesie, odpowiedzialności społecznej i dobrych doświadczeń pracowników.

Przebieg debaty 

Debata nr 10.

Dziesiąta debata ekspercka odbyła się - 28 października 2021 r. o godz. 17.00. Temat debaty: Olsztyn kompetentny.

Na debatę można zapisać się nie później niż do godziny 10.00, 27 października 2021 r. (środa) wysyłając na adres strategia2030@olsztyn.eu wypełniony formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej.

Gość specjalny: dr hab. inż. Aleksander Orłowski

Profesor PG, v-ce prezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej (NGO). Zawodowo zajmuje się badaniem i rozwojem koncepcji Smart City, współautor (2016-2017) badań gotowości do Smart City dziesięciu czołowych polskich urzędów miejskich, autor książki: Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City (2019). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców 2016-19), sekretarz Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (2019-2023), członek zespołu opracowującego nową Krajową Politykę Miejską pod egidą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (grupa zajmująca się cyfryzacją zarządzania miastami), odbywał staże naukowe m.in. w University of Newcastle Australia, Lebniz University Hannover, Visual Interaction&Communication Technologies VicomTECH San Sebastian. Konsultant m.in. funduszy venture capital, samorządów, start-upów. Członek zespołów przygotowujących m.in. projekt Inteligentnej Specjalizacji dla Województwa Pomorskiego: Smart Port&City. Autor kursu „Smart City: Context, Policy and Government” dla studentów z regionu Ameryki Łacińskiej.

Przebieg debaty 

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas podczas konsultacji społecznych Strategia 2030+ !!!

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna