Baza wiedzy

Punktem wyjścia do opracowania Projektu Strategii będą zapisy „Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020”, dokumenty o charakterze programowym i strategicznym obowiązujące na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym, dostępne sprawozdania, diagnozy oraz dane statystyczne, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań gospodarczych, społecznych i przestrzennych oraz zasady zrównoważonego rozwoju. 

Baner promujący Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna